Forside
  Profil
  Målgruppe
Bofællesskaber
  Dagsbeskæftigelse
  Aktiviteter
  Beboere
  Medarbejdere
  Værdigrundlag
  Visitation
  Bestyrelsen
 
  - Vedtægter
  Rejser
  Rockbandet
  Aktivitetskalender
  Studerende
  STU
  Kontakt os
   
  
Vedtægter

Vedtægter

for

”Stiftelsen Købmandsgården”

§ 1.

Stiftelsens navn er: ”Købmandsgården”

Dens hjemsted er: Brovst Kommune.

§ 2.

Stiftelsen råder over indskudte midler og oparbejdet egenkapital. Den kan drive sin virksomhed fra egne ejendomme og lejede lokaler.

§ 3.

Det overordnede formål for stiftelsens virke er:

1. at skabe muligheder for et ”sammenhængende liv” for udviklingshæmmede

2. at arbejde for lokale bo-, arbejds- og fritidsmuligheder med henblik på at give udviklingshæmmede og tilgrænsende grupper de bedste vilkår for et aktivt samspil med nærmiljøet.

3. at udvikle et aktivt og eksperimenterende miljø, hvor den enkeltes ressourcer udvikles og styrkes for at opnå størst mulig livskvalitet.

§ 4.

Stiftelsens øverste ledelse er bestyrelsen, der har 6 medlemmer.

Bestyrelsen sammensættes af 3 medlemmer, der udpeges af og blandt stiftelsens fastansatte, og ved længerevarende fravær kan der udpeges en suppleant. 1 medlem udpeges af beboerkredsens pårørendegruppe og 2 eksterne medlemmer, der udpeges af stiftelsens lederteam.

Der skal være 1 og højest 2 af lederteamets medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert andet år og genvalg kan finde sted.

Der afgår på skift 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning.

Ny bestyrelse sammensættes inden udgangen af maj måned, efter at årsrapport for det forudgående år er godkendt og underskrevet af den siddende bestyrelse.

§ 5.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen holder møde så ofte formanden eller mindst 3 medlemmer ønsker det - mindst 2 gange årligt.

Der indkaldes til bestyrelsesmøder med mindst 10 dages varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Alle beslutninger indføres i forhandlingsprotokollen, som underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 6.

Bestyrelsen udpeger et leder-team, der skal forestå den daglige drift af stiftelsen. Leder-teamet fordeler de fordeler driftsmæssige og pædagogiske opgaver imellem sig.

Leder-teamet skal til stadighed holde bestyrelsen orienteret om den interne opgavefordeling.

Bestyrelsen forestår den nødvendige ansættelse og afskedigelse af personale.

Leder-teamet har indstillingsret, og skal høres, ved ansættelse og afskedigelse af medarbejdere og ved udskiftning i leder-teamet.

For at tilgodese stedets målsætning, lægges der vægt på at ansætte medarbejdere, som er indstillet på at bo i den tidligere Brovst Kommune, hvis det er muligt.

§ 7.

Stiftelsen tegnes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan meddele checkfuldmagt til leder-teamet, således at forpligtende underskrifter kan afgives af 2 af leder-teamets medlemmer.

Bestyrelsen er ansvarlig for stiftelsens økonomi og drager omsorg for, at der laves budget og føres regnskab på ansvarlig vis.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved større økonomiske transaktioner, herunder køb/salg af fast ejendom, pantsætning heraf m.v.

§ 8.

Stiftelsens regnskabsår er kalenderåret.

Årsrapporten, der skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, skal være afsluttet senest 1. maj, for på forlangende at kunne udleveres til Jammerbugt Kommune, som godkendende offentlig myndighed.

Årsrapporten omfatter ikke beboernes udbetalte pension.

Hvad angår revision og kontrol hermed, træffes aftaler med beboerne og deres pårørende/sagsbehandlere.

§ 9.

Ændringer i nærværende vedtægter, samt beslutning om opløsning af stiftelsen, træffes i bestyrelsen af 2/3 flertal på to på hinanden følgende møder, der afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

Inden der træffes beslutning om opløsning af stiftelsen, skal der indhentes en udtalelse fra Jammerbugt Kommune vedrørende anvendelse af eventuel oparbejdet formue.

§ 10.

I tilfælde af stiftelsens opløsning skal eventuelle aktiver anvendes til beslægtede sociale formål efter tilsynsmyndighedens bestemmelser.