STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Et 3-årigt uddannelsesforløb, der gennem meningsfyldte udfordringer og lokalt tilhørsforhold bliver et springbræt til voksenlivet!

Den grundlæggende tanke bag vores STU er, at alle duer til noget. På Skovsgård STU får du mulighed for at modtage undervisning på vores mange forskellige værksteder samt i vores STU hus på Aggersundvej 24 i Torslev.

STU HUSET

I vores STU hus har du mulighed for at deltage i:

 • Boglig undervisning
 • Idræt og bevægelse
 • ADL-undervisning
 • Social færdighedstræning
 • Temadage med forskelligt indhold
 • Virksomhedsbesøg
 • Besøge andre uddannelsesinstitutioner
 • Støtte til erhvervelse af kørekort til bil eller traktor
 • Ture ud af huset
 • Klubtilbud
 • Studietur
 • Sølund festival

Du har mulighed for at bo i bofællesskaber, på eget værelse eller lejlighed med støtte eller være dagelev.

For at få et godt og sammenhængende liv er det vigtigt, at du i fritiden skaber et godt netværk af venner, kollegaer og familie.

Du har mulighed for at deltage i vores mange fællesaktiviteter, spisning og hyggeaftener i bofællesskaberne, samt lokalområdets fritidsaktiviteter. Der er blandt andet mulighed for svømning, ridning, styrkecenter, cykelture, bowling og fodbold.

Vi arrangerer også udflugter, ture og rejser.

VÆRKSTEDERNE

På værkstederne arbejder vi blandt andet med:

 • Mødestabilitet
 • At være på en arbejdsplads
 • Samarbejde med kollegaerne
 • Det sociale fællesskab
 • Udvikling af dine færdigheder
 • Teoretisk og praktisk undervisning
 • Dine mål fra din uddannelsesplan

Vi har værksteder indenfor følgende områder:

Håndværk:
 • Tømrerværkstedet
 • Autoværkstedet
 • Håndværkerholdet
Det grønne fag:
 • Økologisk gartneri
 • Grønt hold
Servicefag:
 • Hotel
 • Køkken / kantine
 • Campingplads
 • Købmand
 • Genbrugsbutik

  Du har også mulighed for at komme i praktisk hos lokale virksomheder.

  Målgruppen

  • Sent udviklede
  • Udviklingshæmmede og tilgrænsende grupper
  • Unge med psykiske vanskeligheder og/eller psykiatriske diagnoser
  • Unge med socio-emotionelle vanskeligheder
  • Unge med lettere fysiske handicaps

  Vi kan tilbyde

  • Afklaringsforløb
  • Uddannelsesforløb på op til 36 mdr. inkl. afklaringsforløb
  • Uddannelsen for dagelever
  • Uddannelsen med botilbud eller støtte i egen lejlighed.

  Formål

  At tilbyde et uddannelsesforløb, der, med udgangspunkt i “et sammenhængende liv” gennem lokale bo-, arbejds- og fritidsmuligheder, kan udgøre “et springbræt til voksentilværelsen”.

  Med baggrund i tanken om og troen på, at den enkeltes livskvalitet øges gennem muligheden for forvaltning af eget liv, er et gennemgående indsatsområde, at den enkelte elevs motivation for og evne til selvforvaltning øges.

  Den grundlæggende tanke bag vores virke, er, at “alle dur til noget”, og at dette bedst udvikles og afdækkes gennem meningsfulder aktiviteter, der skaber sammenhæng mellem arbejdsdel, bodel og fritid.

  Under forløbet søges tre delmål afklaret:
  • Fremtidsmuligheder
  • Erhvervs-/uddannelsesevne
  • Støttebehov

  Metode

  Vi har ud fra vores erfaringer med målgruppen valgt at prioritere aktiviteter og beskæftigelsen højt. Vi har gode erfaringer og resultater med at skabe udvikling og livskvalitet for den enkelte gennem meningsfulde og identitetsskabende beskæftigelser og fritidsaktiviteter, hvor dagligdagen og forløbene er kendetegnet ved:

  • Tæt kontakt og støtte fra arbejdslederen/underviseren
  • Kollegialt sammenhold og rummelighed
  • Balance mellem proces- og produktorienterede opgaver

  Vi tilbyder en bred vifte af interne beskæftigelsesværksteder, som udgør en vigtig del af det daglige undervisnings- og afklaringsmiljø, og vi arbejder ud fra den overbevisning, at de unges ressourcer bedst udfoldes ved, at vi følger deres interesseområder.

  I forhold til Den almene og Specifikrettede del af uddannelsen arbejdes der blandt andet med individuelt tilrettelagt undervising i STU-husets lokaler. Undervisningen varetages af læreruddannet personale. Vi har gruppe- og enkeltmandsundervisning.

  Visitation og optagelse

  Henvendelse til Skovsgård STU kan ske fra UU-vejleder, socialrådgiver, den unge selv, forældre, pårørende og uddannelsesinstitutionen.

  Vi tilbyder altid den unge og pårørende at aflægge os et besøg og få en rundvisning på vores arbejdspladser og bofællesskab. Som et led i visitationen kan den unge ligeledes komme i praktik på vore interne værksteder i en kortere periode.

  Vi har løbende optag.

  Praktiske oplysninger

  Fakta om Skovsgård STU

  Skovsgård STU er et anpartsselskab ejet af Råd og Dåd, Skovsgård Hotel og Stiftelsen Købmandsgården. Skovsgård STU har sin egen bestyrelse.

  De tre bagvedliggende projekter tilbyder arbejdspladser på særlige vilkår til mennesker, der ikke kan klare sig på det ordinære arbejdsmarked.

  Alle tre projekter har en fælles målsætning ud fra tanker og idéer om “den social økonomiske virksomhed”, og har fokus på, at tilbuddene skal understøtte inklusion af brugerne/medarbejderne i lokalsamfundet.

  Læs mere om de tre projekter:

  www.raaddaad.dk
  www.stiftelsenkoebmandsgaarden.dk
  www.skovsgaardhotel.dk

  Kontakt

  Du/I er altid velkomne til at kontakte os for en uforpligtende snak.

  Leder

  Lene

  Tlf.: 40 61 44 40

  Mail: stu@skovsgaardattrup.dk